Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Jeugdstrafketen.

De jeugdstrafketen wijkt in een aantal opzichten af van de volwassen strafketen. Om een duidelijk beeld te geven van de procedure tussen het plegen van een strafbaar feit tot het afdoen van de straf staat hieronder een schema weergegeven. Het schema beschrijft de procedure van een jongere die na het opmaken van het proces-verbaal weer naar huis mag aan de linkerkant, en van een jongere die in verzekering wordt gesteld aan de rechterkant.

 

De gebruikte naam is willekeurig gekozen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Rene wordt verdacht van een strafbaar feit en aangehouden. 
Wanneer een jongere wordt verdacht van een strafbaar feit mag hij of zij door de politie worden aangehouden. Dit kan op heterdaad, bijvoorbeeld wanneer de politie ziet dat een jongere een fiets steelt, of buiten heterdaad. De politie heeft dan op basis van onderzoek en getuigenverklaringen voldoende bewijs om een jongere aan te houden. De jongere kan door de politie opgehaald worden van huis of bijvoorbeeld school. Ook kan de jongen telefonisch of schriftelijk verzocht worden om op het bureau een verklaring af te leggen. De jongere is dan een verdachte. De politie mag een jongere ook fouileren om te controleren of de jongere niets heeft achtergehouden.
Tekstvak: Rene wordt voorgeleid aan de (hulp) officier van justitie. 
De jongere wordt op het bureau voorgeleid voor de hulpofficier van justitie. De hulpofficier vraagt of de jongere weet waar hij of zij van wordt verdacht. De agenten vertellen wat er is gebeurt en waarvoor ze de jongere hebben aangehouden. De jongere moet dan in een cel wachten tot het verhoor. 
Tekstvak: Na het verhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt. 
Het verhoor vindt plaats in speciale verhoorkamers. De agenten vertellen nogmaals wat er is gebeurt en vragen de jongere naar zijn of haar verklaring. De rechersheurs maken van het verhoor een verslag, deze verklaring moet de jongere vervolgens ondertekenen. Het totaal aan gegevens dat de politie op papier heeft gezet noemen we een proces-verbaal. 
Tekstvak: Rene wordt heengezonden.
Wanneer de politie voldoende informatie heeft kan de jongere worden heengezonden, de jongere mag dan na het opmaken van het proces-verbaal naar huis. Thuis is de jongere dan in afwachting van de straf. 
Tekstvak: Rene wordt inverzekering gesteld
Een in verzekeringstelling betekend dat de jongere langer wordt vastgehouden. Mogelijk omdat meerdere verdachten aangehouden moeten worden. Ook kan het zijn dat het politieonderzoek nog niet afgerond is of dat de kans groot is dat de jongere meerdere feiten zal plegen. Een inverzekeringstelling is tevens afhankelijk van de ernst van het strafbare feit. 
Tekstvak: Rene wordt voorgeleid aan de rechter-commisaris.            Omdat jongeren niet onbeperkt vastgehouden mogen worden wordt de jongere wederom voorgeleid. De rechter-commisaris beoordeeld of de jongere langer vastgehouden dient te worden of dat de jongere alsnog wordt heengezonden. Eventueel kan de rechter-commisaris nader onderzoek bij de Forensische Jeugd Psyhiatrie (FJP) aanvragen.
Tekstvak: De Raad voor de Kinderbescherming voert een basisonderzoek uit.             In dit onderwerp worden verschillende leefgebieden van de jongere besproken, bijvoorbeeld de thuis en schoolsituatie. Er wordt gesproken met de jongere, ouders/verzorgers en eventueel ook met andere betrokkenen zoals een mentor of een gezinsvoogd. 

Tekstvak: Raadsonderzoek binnen 24 uur. 
De Raad voor de Kinderbescherming doet binnen 24 onderzoek, dit wordt vroeghulp genoemd. Dit onderzoek is enerzijds gericht op het controleren of het goed gaat met de jongere op het bureau en of en bijvoorbeeld kleren of medicijnen nodig zijn. Daarnaast is het onderzoek gericht op het rapporteren over de situatie van de jongere en de factoren die aan het delictgedrag ten grondslag liggen. Ook geeft de Raad in dit rapport een strafadvies.
Tekstvak: Rene wordt in het J.C.O. besproken. 
Alle jongeren waarbij een proces-verbaal is opgemaakt worden in het JCO (Justitieel Casus Overleg) besproken. Dit is een overleg tussen de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. In een aantal regio’s is hierbij ook een leerplichtambtenaar aanwezig. Door de samenwerking is men direct op de hoogte of een jongere bekend is. In het overleg wordt besloten wat er met de ‘zaak’ gedaan wordt, bijvoorbeeld een sepot, basisonderzoek of boete. Na een basisonderzoek wordt de zaak opnieuw besproken in het JCO om de straf vast te stellen.
Tekstvak: Rene wordt in hechtenis genomen of heengezonden. 
De jongere wordt in hechtenis genomen of heengezonden. Dit is afhankelijk van het politieonderzoek, de ernst van de feiten en de verwachting of de jongere meer feiten zal plegen of niet. Ook wanneer bijvoorbeeld een psychiatrisch onderzoek wenselijk is kan de jongere langer vast gehouden worden. 
Tekstvak: De Raad voor de Kinder-bescherming nodigt Rene uit voor een onderzoek.                  De Raad voor de Kinderbescherming ontvangt via het JCO alle meldingen van jongeren die verdacht worden van een strafbar feit. Deze jongeren worden met hun ouders uitgenodigd voor een basisonderzoek. 
Tekstvak: Rene wordt heengezonden.
Wanneer de jongere wordt heengezonden mag de jongere naar huis. Het is dan afwachten welke straf wordt opgelegd. In sommige gevallen krijgt de jongere vrijwillig een jeugdreclasseerder aangewezen tot aan de zitting. De jeugdreclasseerder kan de jongere begeleiden en de kans op recidive reduceren.
Tekstvak: In een rapport licht de Raad de officier van justitie of de kinderrechter voor. 
Van het basisonderzoek wordt een rapport gemaakt dat wordt toegezonden aan de jongere, de ouders/verzorgers, het openbaar ministerie en eventuele andere belanghebbenden. Het rapport beschrijft de situatie van de jongere en welke factoren mogelijk een rol hebben gespeeld bij het delictgedrag. Ook beschrijft het rapport eventueel geconstateerde achterliggende problemetiek. Het rapport dient ter voorlichting voor de officier van justitie of de kinderrechter. 
De Raad besluit het rapport met een strafadvies.
Tekstvak: De officier van justitie of de kinderrechter legt een straf op. Afhankelijk van de ernst van het feit, het schadebedrag en het aantal feiten dat een jongere heeft gepleegd wordt besloten of de officier van justitie of de kinderrechter de straf zal opleggen. Wanneer de officier van justitie dit doet gebeurt het in het JCO, het justitieel casus overleg. Wanneer de kinderrechter een uitsprak doet wordt een zitting gepland en wordt de jongere gedagvaard. 
Voor een zitting krijgt een jongere een advocaat toegewezen. 
Tekstvak: Rene wordt in hechtenis genomen. Wannneer de jongere langer in hechtenis wordt genomen moet de jongere langer in een jeugdgevangenis blijven, bijvoorbeeld totdat de uitslagen van het onderzoek van de FJP bekend zijn. Op een zitting wordt dan bepaald welke straf de jongere krijgt. Mocht dit een jeugddetentie zijn dat wordt de periode die de jongere al vast heeft gezeten hiervan af getrokken.

Twee mogelijkheden

Twee mogelijkheden

Twee mogelijkheden

Twee mogelijkheden

Twee mogelijkheden

—OF—