Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Functionele gezinstherapie.

Functionele gezinstherapie is voor jongeren van 12 tot 21 jaar die:

 

 in aanraking zijn gekomen met de politie wegens het plegen van een strafbaar feit en/of

 onder toezicht staan van gezinsvoogd en/of

 meerdere problemen hebben, zoals gedragsproblemen, problemen op school of problemen binnen het gezin.

 

Het belangrijkste doel van de behandeling is het aanpakken van de oorzaken die tot het probleemgedrag leiden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 

 De dagelijkse omgang met elkaar.

 Manieren om problemen op te lossen.

 Omgaan met conflicten.

 Onderhandelen over de regels.

 

De behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden, het gaat hierbij om intensieve wekelijkse therapie.

 

De functionele gezinstherapie kent drie fases:

De eerste fase bestaat uit drie tot acht gesprekken waarin de gezinstherapeut de gezinsleden de sterke punten van het gezin leert ontdekken en om moeilijkheden als een gezamenlijk probleem onder ogen te zien.

In de tweede fase leren de gezinsleden problemen met elkaar op te lossen. Dit doet het gezin door op een andere manier met elkaar om te gaan, afspraken te maken en zich hieraan te houden. Het gezin leert ook irritaties niet tot woede te laten oplopen.

De derde fase bestaat uit een evaluatie. Er wordt met de ouders, jongere en verwijzer gesproken over wat er beter gaat. Ervaring leert dat de problemen zijn afgenomen en dat de gesprekken met het gezin afgebouwd kunnen worden.

 

 

Terug naar de vorige pagina.