Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Jeugdstrafrecht.

Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.

 

Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren van 12 tot 18 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd wanneer ze iets gedaan hebben dat strafbaar is. Deze kinderen mogen door de politie echter wel worden gefouilleerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor. In overleg met de ouders kan dan een Stop-reactie worden voorgesteld.

Wanneer de situatie van een kind beneden de 12 jaar dermate uit de hand loopt dat ingrijpen noodzakelijk is kan de rechter dus geen straf opleggen. Het is dan wel mogelijk om na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een maatregel op te leggen, bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling, waarbij een gezinsvoogd wordt aangewezen. 

 

Jongeren vanaf 12 jaar.

 

Voor jongeren vanaf 12 jaar stelt het jeugdstrafrecht hen zelf verantwoordelijk wanneer ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Dit betekent dat de jongeren volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Wanneer ze de door de politie worden aangehouden kunnen ze een officiële waarschuwing krijgen, dit kan echter alleen bij een relatief licht vergrijp en een waarschuwing kan maar één keer afgegeven worden. Komt een jongere nogmaals in contact met de politie dan wordt na het verhoor in veel gevallen een Halt-afdoening voorgesteld. Een voordeel aan de Halt-afdoening is dat de jongere geen strafblad krijgt.

Wanneer een jongere echter in dat zelfde jaar eerder een Halt-afdoening heeft gehad, of wanneer het een ‘niet Halt-waardig feit’ betreft wordt de jongere voorgeleid aan de (hulp) officier van justitie. De officier van justitie bepaald of het terecht is dat hij of zij door de politie is aangehouden. Van alle bevindingen in het politieonderzoek, en de verklaring van de verdachte wordt dan door de politie een proces-verbaal opgemaakt. Uiteindelijk zal de officier van justitie, of de kinderechter na afronding van het politie onderzoek ook bepalen hoe de jongere gestraft zal worden. Of de zaak wordt afgedaan door de officier van justitie, of dat er een kinderrechterzitting plaats zal vinden is afhankelijk van het aantal feiten dat een jongere eerder heeft gepleegd en de ernst van het feit. Een kinderechter zitting vindt altijd plaats ‘achter gesloten deuren’ dat betekent dat de zitting niet toegankelijk is voor publiek of media.

In de jeugdstrafketen wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de procedure vanaf het plegen van een strafbaar feit tot het opleggen van de straf. 

 

De uitzonderingen in het jeugdstrafrecht.

 

In uitzonderlijke gevallen kan het jeugdstrafrecht toegepast worden op personen van 18 tot 21 jaar, in de praktijk komt dit nauwelijks voor. Dit kan alleen door een rechter bepaald worden en alleen in de volgende twee situaties:

 

· Wanneer de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft (de ontwikkeling van de dader loopt in verstandelijk of emotioneel opzicht sterk achter)

· Wanneer de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is begaan hiertoe aanleiding geven.

 

Het is ook mogelijk dat jongeren van 16 of 17 jaar volgens het volwassen strafrecht berecht worden, ook dit kan alleen door een rechter bepaald worden. Er zijn drie voorwaarden waaronder dit mogelijk is:

 

· Wanneer het gaat om een ernstig strafbaar feit (bijvoorbeeld            moord)

· Wanneer de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding            geeft.

· Wanneer de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is             begaan hiertoe aanleiding geven.