Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

een jeugdagent aan het woord.

 

Een jeugdagent pakt problemen aan van minderjarigen, zoals deze zich onder meer manifesteren in jeugdcriminaliteit, verstoorde gezinsrelaties en weglopen. Een jeugdagent doet onderzoek naar situaties van psychisch/fysiek geweld of van verwaarlozing waarin minderjarigen het slachtoffer zijn of dreigen te worden en zoekt naar oplossingen. Tevens onderzoekt een jeugdagent naar weggelopen c.q. vermiste minderjarigen. Ze spreken jongeren en hun opvoeders aan op hun gedrag of gedragingen en geeft hen (on)gevraagd advies.

 

Een jeugdagent is aanspreekpunt voor de jeugdzorg, bouwt netwerkcontacten op met scholen, jeugdverenigingen,- sociŽteiten, reclassering e.d. Signaleert ontwikkelingen en problemen met betrekking tot ( ongewenst) gedrag van (groepen van) jongeren, respectievelijk met betrekking tot de leefomstandigheden van jongeren. Een jeugdagent beoordeelt of deze aanleiding geven tot preventieve op repressieve politiezorg, en/of tot zorg van externe partners. Een jeugdagent is alert en draagt oplossingen aan voor problemen en omstandigheden die minder gewenst gedrag van (groepen van) jongeren in de hand werken. Probeert( escalatie van) problemen te voorkomen, bemiddelt en treedt op.

 

Wanneer er sprake is van sociale problematiek worden er signalen aan de politie doorgegeven van jongerenwerk en scholen. Wanneer de politie veel signalen ontvangt van verschillende kanten over een bepaalde jongere wordt er een speciaal netwerk ingezet, het zogenoemde ZAR netwerk ( Zorg Afstemming Risicojongeren netwerk). Daar zitten verschillende partijen bij elkaar zoals jongerenwerk, politie, jeugdhulpverlening en de leerplichtambtenaar. Als er dan op verschillende gebieden signalen zijn wordt er een plan opgezet. Vaak betekent dat er door wordt verwezen naar jeugdzorg. Vanuit daar wordt gekeken of het gezin vrijwillige hulpverlening wil. Het kan via deze weg gaan, maar de Raad voor de Kinderbescherming kan in sommige situaties worden ingeschakeld.

 

In zulke situaties neemt de jeugdagent vaak als eerste contact met de jongere en de ouders. Het is voor de politie vaak makkelijker om met hen het gesprek aan te gaan. De jeugdagent is contactpersoon en houdt in de gaten of de hulpverlening in werking wordt gezet en hoe het zich voortzet.

Bij kinderen die uit huis geplaatst worden, en waarbij een jeugdagent een rol heeft gespeeld, willen de ouders soms geen contact meer, maar het kind wel. De ervaring van Brenda Zwiers, jeugdagent in Groningen, is dat eerlijkheid en duidelijkheid tegenover de ouders heel belangrijk is. De aangeboden hulp wordt dan gemakkelijker door de ouders geaccepteerd.

Het komt voor dat wanneer en jongere problemen heeft naar dezelfde jeugdagent vraagt om met hem/haar te praten.

 

Jeugdagenten geven voorlichting (preventie) op scholen. Er wordt voorlichting gegeven in samenwerking met bureau HALT over vuurwerk. Daarnaast wordt er voornamelijk voorlichting gegeven op scholen voor speciaal onderwijs, zoals projecten over vandalisme en diefstal. Het is afhankelijk van welk bureau hoe vaak er voorlichting op scholen wordt gegeven. De ervaring is dat er weinig tijd voor voorlichting is.

 

Bovenstaande informatie is tot stand gekomen op basis van een gesprek met een jeugdagent van de regiopolitie Groningen. In overige politiedistricten kunnen taken en de werkwijze afwijken.